Zdravotní prohlídky sportovců

 

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží.

 

Formulář ke stažení je uveden zde.

 

V případě žádosti o vydání posudku je nezbytné požadovat na sportovní organizaci, kam bude Vaše dítě docházet, aby se jasně a zřetelně vyjádřila, zda se jedná:

 

1. o výkonnostní sport či jen organizovaný sport !!

2. v případě výkonnostního sportu pak, zda se jedná o vstupní lékařskou prohlídku (před zaregistrováním) nebo o pravidelnou lékařskou prohlídku (1x za 12 měsíců) 

 

Bez těchto informací nebude posudek ke zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu vydán.

 

Omlouvám se za případné komplikace s vydáním posudku, ale nejsem ani zákonodárce ani znalec, co je a co není organizovaný nebo výkonnostní sport. Navíc není nikde ve vyhlášce řešena žádná věková hranice.   

Pro Vaši představu a event. nápovědu sportovní organizaci, co je a co není výkonnostní sportovec nebo organizovaný sport, vyjímám z výše uvedené vyhlášky:

a) pro účely vyhlášky se rozumí výkonnostním sportovcem osoba, která
 
1. vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje
a
2. je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže
 
b) organizovaným sportem je sport, který sportovec vykonává v organizacích jiných než uvedených v bodě a)

 

Pokud se jedná o vstupní lékařskou prohlídku výkonnostního sportovce, je dle vyhlášky požadováno provedení klidového EKG vyšetření. Při pravidelné (každoroční) prohlídce u již registrovaného sportovce klidové EKG vyšetření být provedeno nemusí.   

 

Pozn.: jelikož výklad vyhlášky, co je a co není výkonnostní a organizovaný sport, je z mého pohledu natolik intelektuálně náročný a vede k různým závěrům a názorům, doporučuji provedení alespoň jednoho klidového EKG vyšetření u všech sportovně organizovaných dětí, a tím se vyhneme všem nejasnostem ve výkladu vyhlášky.  

 

Možnosti vyšetření klidového EKG vyšetření u dětí v HK (není hrazeno z veřejného pojištění, čekací doba a cena výkonu se liší dle pracoviště):

  1. MUDr. Krejzová, PK Foerstrova, 495 537 251, na počkání (125,- Kč)
  2. MUDr. Šmídová, PK II, 495 865 276
  3. MUDr. Jindra, Slezské předměstí, 495 542 714 (možnost zátěžového EKG - viz níže)
  4. MUDr. Vondruška, Katedra tělovýchovného lékařství FN HK, 495 834 231 (možnost zátěžového EKG - viz níže)

Za výsledek a zhodnocení EKG vyšetření (např. EKG přiměřené věku nebo vyžadující podrobnější kardiolog. vyšetření) zodpovídá pracoviště provádějící EKG vyšetření. V případě posudku vydaného naší ordinací s nutností doplnění EKG na výše uvedených pracovištích musí být zhodnocení EKG vyšetření součástí naší zdravotnické dokumentace.

 

Posudek pro vrcholové sportovce a pro zdravotně náročné sportovní disciplíny (viz níže) vyžaduje tzv. zátěžové EKG vyšetření a je vázán na odbornost tělovýchovného lékařství. Naše ordinace nemá k vydání tohoto posudku oprávnění !

Zátěžové EKG vyšetření provádi: 

1. Katedra tělovýchovného lékařství ve FN (MUDr.Vondruška) - cca od 12 let (450,- Kč) 

2. Interní ordinace, Slezské předměstí (MUDr. Jindra) - od výšky dítěte 124 cm (400,- Kč)   

 

Opět vyjímám z vyhlášky: 

 

Vrcholový sportovec je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace, nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen rezortního sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců 

 

Zdravotně náročné sportovní disciplíny bez ohledu na úroveň soutěže jsou dle vyhlášky:

1. sportovní disciplíny s vysokým rizikem poškození zdraví sportovce nebo jeho okolí úrazem, například ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate, další bojové a úpolové sporty s plným kontaktem nebo motorismus,

2. sportovní disciplíny s vysokým rizikem selhání základních životních funkcí v důsledku přetížení pohybového, termoregulačního, metabolického, oběhového, dechového, endokrinního, nervového nebo jiného systému organismu, například sportovní akce v otužileckém plavání nebo soutěže s vytrvalostními výkony trvajícími déle než 2 hodiny, kterými jsou zejména běžecké, lyžařské nebo cyklistické maratóny a ultramaratóny, dálkové plavání, triatlony, další víceboje vytrvalostního charakteru a turistické pochody v délce nejméně 50 km,

3. sportovní disciplíny se ztíženou dostupností pomoci, například potápění, paragliding, horolezecké expedice nad 4000 m.n.m. a distanční soutěže v námořním jachtingu,

4. sportovní aktivity prováděné v extrémních podmínkách zevního prostředí, kterými jsou například extrémně nízká nebo vysoká teplota, hyper a hypobarie a vysoké přetížení,

5. letectví a parašutismus, například let v kluzácích, závěsných kluzácích a balónech.

 

Pozn. pod čarou: jesltli je můj výklad správný, všimněte si, že mezi sportovně náročné disciplíny patří např. i karate. Uvědomuje si organizace zajišťující tento sport, že praktický lékař pro děti a dorost nemá k posudku oprávnění ? Prosím rodiče, aby se obrátili přímo na sportovní organizaci, jak si vyhlášku vykládá ona. Navíc zátěžové EKG je možné provést teprve u dětí od cca 12 let. Do té doby stačí tedy klidové EKG ?. Nelze než smeknout před navrhovatelem či předkladatelem vyhlášky.